เจ้าอาวาสวัดม่วง มอบน้ำมันพืช เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยให้ พม. เป็นสะพานบุญ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. : #พระครูสุภัทรเขตสุนทร#เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน#เจ้าอาวาสวัดม่วง มอบน้ำมันพืช ให้นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 โหล มูลค่า 3,000 บาทณ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนโครงการ “#กองบุญเพื่อการให้” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

สำหรับโครงการ “#กองบุญเพื่อการให้#เป็นนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีนโยบายให้หน่วยงาน พม.ทุกจังหวัด จัดตั้ง โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน หรือ “บวร” ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ถือเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) อีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสุภัทรเขตสุนทร เจ้าคณะตำบลหัวตะพานเจ้าอาวาสวัดม่วง เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตที่ยากลำบาก ซึ่งก่อนหน้านี้ ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและสนับสนุนการทำงานของ พม.อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยทาง พม. อ่างทอง มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม นำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป


Share: