เชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองมอบหมายให้ นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและ เชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)ดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ

ในโอกาสนี้ นายนายสุวิทย์ สร้อยแสง ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอวิเศษชัยชาญได้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565เพื่อเสริมพลังใจในการปฏิบัติงาน ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมผู้สูงอายุและเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุแก่สังคม ต่อไป

#ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานและเชิดชูเกียรติ

#อพม.

#เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ


Share: