เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแห พร้อมมอบข้าวสาร-ไข่ไก่-น้ำดื่ม สร้างขวัญกำลังใจกลุ่มเปราะบาง


Share: