เปิด”ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”วัดไชโยวรวิหาร

เปิด”ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”วัดไชโยวรวิหาร

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับ พระครูวิบูลย์สังฆกิจ เจ้าคณะตำบลไชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เปิด”ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”วัดไชโยวรวิหาร ณ วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มรูปแบบพร้อมบูรณาการบริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงเพื่อลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: