เปิด”ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”วัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง)

เปิด”ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”วัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับ พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) เปิด”ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”วัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ณ วัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มรูปแบบพร้อมบูรณาการบริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) รวมถึงเพื่อลดความซ้ำซ้อน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: