เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. พม.อ่างทอง ร่วมกับนายจำนงค์ มะลิอ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงเพื่อลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมที่ตรงกับความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึงเป็นธรรม โปร่งใสและรวดเร็วในพิธีเปิดมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 30 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และครอบครัวปิ่นแก้ว ซึ่งมีนายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติ ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: