เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพานิช

 เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพานิช

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับ พระครูอุดมประชาสรรค์ เจ้าคณะอำเภอป่าโมก เจ้าอาวาสวัดพานิช เปิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพานิช ณ วัดพานิช ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มรูปแบบพร้อมบูรณาการบริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงเพื่อลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึง และเป็นธรรม ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: