เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” วัดอ่างทองวรวิหาร

เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” วัดอ่างทองวรวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับ พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” วัดอ่างทองวรวิหาร ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มรูปแบบพร้อมบูรณาการบริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)รวมถึงเพื่อลดความซ้ำซ้อน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: