เยี่ยมนักเรียนทุน

เยี่ยมนักเรียนทุน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบมายให้นายศุภพิชญ์ รักซ้อน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมออกเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาม.ท.ศ. และนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณโรงเรียนสามโก้วิทยาคม จำนวน 2 คน โรงเรียนวิเศษไขยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จำนวน 3 คน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จำนวน 1 คน และโรงเรียนบ้านดอนกร่างจำนวน 1 คน ข้อมูลอื่นๆ


Share: