เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางไม่มีห้องน้ำ เพื่อบูรณาการวางแผนให้การช่วยเหลือร่วมกับพื้นที่


Share: