เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบอาชีพและครอบครัว ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: