เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพกับผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนจากองทุนผู้สูงอายุไปประกอบอาชีพ


Share: