เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนจากองทุนผู้สูงอายุไปประกอบอาชีพ

เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนจากองทุนผู้สูงอายุไปประกอบอาชีพ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวสุดาภรณ์ ทับทิมอ่อน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นางสาวเกศินี ช่วยชู ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนายยุทธนา เกษหอม ตำแหน่งพนักงานขับรถ ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพกับผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนจากองทุนผู้สูงอายุไปประกอบอาชีพ พร้อมทั้งติดตามสภาพปัญหาการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้ และความต้องการในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมของผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 18 ราย ข้อมูลอื่นๆ


Share: