เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางให้ยั่งยืนโดยชมรมผู้สูงอายุรวมใจไชโย


Share: