เลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ We Can Do


Share: