แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน

แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วไปพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj9TmbOWUOIqM3_FDWfn_xJCmythTMaRjaQiSrdwrpC_hNXg/viewform <<

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ในระหว่างการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

สามารถอ่าน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ >> https://drive.google.com/…/1GmVtaDEG5oUcE7F9GJ0…/view… <<

ขอบคุณครับ


Share: