โครงการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมติิดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ สค. ส่วนกลาง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) ศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล(ศปก.ต.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด กลุ่มสตรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง พร้อมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว เป็นประธานการประชุม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: