โครงการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565

***โครงการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565

คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง

ในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การคัดเลือกคนพิการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่างของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นครั้งแรก ในการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เสนอชื่อคนพิการที่สมควรได้รับการยกย่องเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงการยอมรับของสังคมไทยต่อคนพิการว่ามีความสามารถ มีศักดิ์ศรีทัดเทียมคนปกติ ดังนั้น คนพิการที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จในชีวิต จึงควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้ปรากฎ และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อประกาศเกียรติคุณ และส่งเสริมให้กำลังใจแก่คนพิการทุกประเภท
  2. เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในสังคม ตระหนักถึงความสามารถของคนพิการและปฏิบัติต่อคนพิการในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และสังคมโดยส่วนรวม
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share: