โครงการจัดทำ KM และถ่ายทอดความรู้

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายนันทชัย บุญนิฉันท์

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายมานะ อุบลวรรณี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมโครงการ

จัดทำ KM และถ่ายทอดความรู้ : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 ณ ห้อง ORCHID 1 โรงแรมรามา การ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวทัศนีย์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เป็นประธาน

ในการเปิดโครงการฯและบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญในการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัด เพื่อนำรูปแบบ กระบวนการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สำนักงานฯ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

จาก นางสาวบุศรา แสงอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติ เชิงสังคม กองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติ

แห่งชาติ การบรรยาย เรื่อง การจัดทำ Data Visualization ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด

และ อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

และการบรรยายเรื่อง การจัดทำ Flowchart เรื่องกระบวนงานการพัฒนาข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: