โครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

โครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

มอบหมายให้นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา และนางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ

เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อปท. ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาล

ตำบลเพชรเมืองทอง ดำเนินการลงพื้นที่ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำสมุดพก

ครอบครัว ตามโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน ๑๔ ครัวเรือน

เบื้องต้นได้แนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม. ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: