โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมอบต.บ้านพราน และอพม. ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จำนวน ๖ ราย และลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม อบต.ศรีพราน และอพม. ลงพื้นที่ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จำนวน ๒ ราย เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยเบื้องต้น พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๖ ราย และนำเข้าพิจารณาให้การช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ได้แนะนำสิทธิสวัสดิการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: