โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม และนายสถลัชนันท์ เสนีย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบล และอพม. ในพื้นที่ ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 13 ครัวเรือน โดยนำข้อมูลมาจากการสำรวจครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นของโรงเรียนในพื้นที่ เบื้องต้นได้แนะนำ สิทธิสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม. พร้อมจะนำข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 12 ครัวเรือน โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: