โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม นายสถลัชนันท์ เสนีย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวเสาวภาคย์ ทัศนัย นิติกร ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบล และอพม.ในพื้นที่ ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่า วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 16 ครัวเรือน โดยนำข้อมูลมาจากการสำรวจครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นของโรงเรียนในพื้นที่ เบื้องต้นได้แนะนำ สิทธิสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม. พร้อมจะนำข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 16 ครัวเรือน โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ

…………………………………………………………………………………………………

เว็บไซต์ : https://angthong.m-society.go.th/

Facebook : สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอ่างทอง

Fan Page : เพจ พมจ.อ่างทอง

Line ID : @150sljmq


Share: