โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วยจ้าหน้าที่ นางสาวศรีประไพ สังข์วรรณะ ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม. และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเอกราช จุดที่ 2 (ศูนย์ประสานงาน อพม. อำเภอป่าโมก) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 7 ครัวเรือน พิจารณาช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเบื้องต้น แนะนำสิทธิสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกิจกระทรวงฯ และเตรียมเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: