โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ และอพม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่จัดทำสมุดพกครอบครัวตำบลอบทม และ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 13 ครัวเรือน เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง และในเบื้องต้น ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 13 ราย ข้อมูลอื่นๆ


Share: