โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับผู้นำท้องที่ และอพม. ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว จำนวน ๒๐ ครัวเรือน ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยเบื้องต้น พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๒๐ ราย ทั้งนี้ ได้แนะนำสิทธิสวัสดิการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: