โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสีบัวทอง ผู้นำชุมชน และอพม. ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จำนวน ๑๙ ราย และลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จำนวน ๒ ราย เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยเบื้องต้น พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๘ ราย เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน ๑ ราย และเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน ๘ ราย ทั้งนี้ ได้แนะนำสิทธิสวัสดิการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: