โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ SMART ทีมสหวิชาชีพ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อบรมทีมสหวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมาให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


Share: