โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการพร้อมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และอพม.ในพื้นที่อำเภอสามโก้ ลงพื้นที่ตำบลสามโก้ ตำบลอบทม และตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ต่อไปเบื้องต้นพม.อ่างทอง วางแผนพิจารณาช่วยเหลือเงินครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 2 ครอบครัวและเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: