โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางตาม TPMAP

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางตาม TPMAP

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจพม. ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางตาม TPMAP จัดโดยมูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ (จำลอง สิริญาโณ) (องค์กรสาธารณประโยชน์) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ ลานคุณธรรมมูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ วัดยางทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง ข้อมูลอื่นๆ


Share: