โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายปฏิภาณ ศรีวิสุทธิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพื่อวางแผนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: