โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจังหวัดอ่างทอง

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสุวารี โลมะบรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และน.ส.วรรณี นาคนวล นักวิชาการเงินและบัญชี ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจังหวัดอ่างทอง เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บนฐานรากของธรรมาภิบาล ความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ข้อมูลอื่นๆ


Share: