โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ข้อมูลอื่นๆ


Share: