โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพก่อสร้างด้านที่อยู่อาศัยสุขอนามัย

โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพก่อสร้างด้านที่อยู่อาศัยสุขอนามัย

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตรวจผลสำเร็จโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพก่อสร้างด้านที่อยู่อาศัยสุขอนามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย ผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมหาดไทยได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง จำนวน 200,000 บาท โดยเบื้องต้นพม.อ่างทอง ได้ตรวจสอบบ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบ้านฝึกอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 5 หลัง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: