โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพก่อสร้าง

โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวอุไรภัสร์ ทรงความเจริญนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพก่อสร้างด้านที่อยู่อาศัยสุขอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ/ผู้มีรายได้น้อย/ผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ในพื้นที่ตำบลมหาดไทย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมหาดไทยได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง จำนวน 200,000 บาท ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2565 โดย จ.ส.อ.เชาวลิต มาลัยวงค์ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมหาดไทยกล่าวเปิดโครงการและมอบแนวคิดสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางในการใช้ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยหลังจากพิธีเปิดพมจ.ได้ลงพื้นที่เพื่อดูผลการทำงานจริง จำนวน 2 หลัง ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: