โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 และศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ณ โรงแรม Novotel Bangkok Future Park Rangsit


Share: