โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี อพม. เข้ารับการอบรม จำนวน 1,000 คน ข้อมูลอื่นๆ


Share: