โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสามโก้ เป็นวิทยาก จังหวัดอ่างทอง ได้งบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจำนวน 30,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสามโก้ ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: