โครงการ “โมบายขยายสิทธิ”

โครงการ “โมบายขยายสิทธิ”

สธ.อ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง และ อำเภอไชโย ตามโครงการ “โมบายขยายสิทธิ”

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 น.
นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดย นางวาสนาทอง จันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาดไทย ลงพื้นที่ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง ตรวจประเมินสภาพความพิการให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ราย พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 ห่อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโดยนายสำรวย ฉิมฉวี และข้าวสาร จำนวน 2 ถุง ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมบริจาคตามโครงการความรัก ความห่วงใย ส่งมอบให้ผู้สูงวัยและคนพิการ HAPPY Valentine’s DAY

และในเวลา 14.30
ได้ร่วมกับ นายแพทย์ภาคภูมิ อินทรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชโย ลงพื้นที่ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ราย
เพื่อนำไปประกอบการยื่นลงทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชโย ท่านรอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ อพม.ทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความยากลำบากของผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปรับการตรวจประเมินสภาพความพิการ ที่โรงพยาบาลได้ ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยติดเตียงในวันนี้ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และมีความสุข โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อม และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคมนำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: