โครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง

โครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายแพทย์สยุมภู เศรษฐี นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลสามโก้ นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้ และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสามโก้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลมงคลธรรมนิมิตพร้อมรพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อพม. และอสม. ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆ และครอบครัวไม่สามารถพาคนพิการมาประเมินความพิการที่โรงพยาบาลได้ ให้เข้าถึงสิทธิ โดยประเมินความพิการให้ถึงบ้านในพื้นที่อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 รายและเมื่อโรงพยาบาลออกใบรับรองความพิการแล้ว พม.อ่างทองจะทำการออกบัตรคนพิการเพื่อให้คนพิการ และครอบครัวคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับตามโครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกิ่งกาชาดอำเภอสามโก้ ข้อมูลอื่นๆ


Share: