โครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง

โครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายแพทย์สิทธิกร เจริญสุข นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสามโก้ และปลัดอำเภอสามโก้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอบทม ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลราษฎรพัฒนา พร้อมรพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อพม. และอสม. ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆและครอบครัวไม่สามารถพาคนพิการมาประเมินความพิการที่โรงพยาบาลได้ ให้เข้าถึงสิทธิ โดยประเมินความพิการให้ถึงบ้านในพื้นที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง จำนวน 12 ราย และเมื่อโรงพยาบาลออกใบรับรองความพิการแล้ว พม.อ่างทองจะทำการออกบัตรคนพิการเพื่อให้คนพิการ และครอบครัวคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับ ตามโครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกิ่งกาชาดอำเภอสามโก้ และบริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ข้อมูลอื่นๆ


Share: