โครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง

โครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา นายแพทย์ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา นายสมชาย แจ่มจันทร์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแสวงหา(อพม.) ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังน้ำเย็น รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อพม. และอสม. ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆ และครอบครัวไม่สามารถพาคนพิการมาประเมินความพิการที่โรงพยาบาลได้ให้เข้าถึงสิทธิ โดยลงพื้นที่ประเมินความพิการให้ถึงบ้าน ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 11 ราย และเมื่อโรงพยาบาลออกใบรับรองความพิการแล้วพม.อ่างทองจะทำการออกบัตรคนพิการเพื่อให้คนพิการ และครอบครัวคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับตามโครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาและศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองและบริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ข้อมูลอื่นๆ


Share: