โมบายขยายสิทธิออกบัตรคนพิการจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายปฏิภาณ ศรีวิสุทธิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง โมบายขยายสิทธิออกบัตรคนพิการจังหวัดอ่างทอง ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ แก่ประชาชนที่มาขอหนังสือรับรองความพิการ ณ โรงพยาบาลอ่างทอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมายัง ศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดอ่างทอง ในการทำบัตรประจำตัวคนพิการ


Share: