โมบายขยายสิทธิ

โมบายขยายสิทธิ

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลัง พร้อมมอบบัตรประจำตัวคนพิการ ตามโครงการ “โมบายขยายสิทธิ ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

เวลา 13.00 น.

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายสมชาย แจ่มจันทร์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแสวงหา (อพม.) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และอพม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ และมอบบัตรประจำตัวคนพิการ ให้แก่คนพิการ ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น จำนวน 11 ราย เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ

ในการนี้ นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณท่านผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม. และ อพม. ทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความยากลำบากของผู้ป่วยติดเตียง ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกมอบบัตรประจำตัวคนพิการในวันนี้ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และมีความสุข โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อม และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคมนำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: