พม.อ่างทอง เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลอ่างทอง

พม.อ่างทอง เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลอ่างทอง สยามรัฐ

ADVERTISEMENT

Ad

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลอ่างทอง นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) โรงพยาบาลอ่างทองโดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พระครูสุทธิกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง , พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าคณะอำเภอสามโก้ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร , พระครูวิบูลย์สังฆกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโย วรวิหาร แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการ โรงพยาบาลอ่างทองร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop sevice) โรงพยาบาลอ่างทอง ในวันนี้

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมที่ 3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์บริการ คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop sevice center for PWDร : OSSC ) มีระบบการให้บริการในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล

จังหวัดอ่างทอง ได้คัดเลือกให้โรงพยาบาลอ่างทองเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop sevice) ในโรงพยาบาล เนื่องจากมีความพร้อมในด้านสถานที่ บุคลากร ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอ่างทองและทีมผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้โรงพยาบาลอ่างทองเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) 

ADVERTISEMENT

นอกจากนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิกิจจาทรเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้ประสานพลังบวรในการปรับปรุง ต่อเติมห้อง งบประมาณ จำนวน 47,700 บาท และท่านยังได้ สนับสนุนข้าวสาร น้ำดื่ม จำนวน 50 ชุด / พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าคณะอำเภอสามโก้ เจ้าอาวาสวัดไขโยวรวิหาร สนับสนุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำปลาเพื่อจัดเป็นถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด / และคุณวิภาสินี แก้วช่วง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนผ้าห่มนวม จำนวน 50 ผืน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอ่างทอง

จากนั้นผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดศูนย์บริการคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) โรงพยาบาลอ่างทอง เยี่ยมชมการสาธิตวิธีการ และขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมมอบบัตรประจำตัว คนพิการให้กับนายจรัล จิตรักมัน พิการทางการมองเห็น และมอบถุงยังชีพให้เจ้าหน้าที่ที่เสียสละในการทำงาน จำนวน 50 ราย

​​​​​​​

ADVERTISEMENT


Share: