ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:จัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายสถลัชนันท์ เสนีย์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลหนองแม่ไก่ และอพม.ในพื้นที่ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 12 ครัวเรือน โดยนำข้อมูลมาจากการสำรวจครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นของโรงเรียนวัดสนธิธรรม เบื้องต้นได้แนะนำ สิทธิสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม.พร้อมจะนำข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 12 ครัวเรือน โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบอาชีพและข้อมูลครอบครัว ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวศรีประไพ สังข์วรรณะ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบอาชีพและข้อมูลครอบครัว ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในพื้นที่อำเภอแสวงหา อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพและการมีงานทำให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุวารี โลมะบรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นายนันทชัย บุญนิฉันท์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบางกอกชฎา (โรงแรมกราฟ) กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่

ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 25 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ เขต 1 2 3 และ 7 และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง เข้าร่วมด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเด็ก

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเด็กชาย อายุ 4 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง และโรคภูมิแพ้ ต้องเดินทางไปรพ.เด็กและเสียค่าใช้จ่ายยานอกบัญชีหลัก (๒ ปี) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐บาท ณ เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้หารือและมีแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้ สนง.พมจ.พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน และช่วยเงินปรับสภาพแวดล้อมคนพิการเพื่อให้เด็กและยายพิการมีที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ และเทศบาลตำบลสาวร้องไห้ สนับสนุนพาหนะเดินทาง รับ-สงรพ.เด็ก เดือนละ ๑ ครั้ง สำหรับยานอกบัญชีหลัก สาธารณสุขจังหวัดแจ้งว่า ยาได้ปรับเป็นยาในบัญชีหลักแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:“พม. ร่วมกับ อบจ.อ่างทอง มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ”

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร นายอำเภอไชโย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และอพม.ในพื้นที่อำเภอไชโย ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ จำนวน 7 ราย ในพื้นที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และสามารถดำรงกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ โดยมอบรถวีลแชร์ จำนวน 5 คัน รถสามล้อชนิดมือโยก จำนวน 2 คัน และไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา จำนวน 1 อัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่คนพิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการสามารถสู้ชีวิตต่อไปได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ปลัดอำเภอเมืองอ่างทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เจ้าหน้าที่รพ.สต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อพม. และอสม. ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รพ.สต.ย่านซื่อ ได้แนะนำวิธีการดูแลแผลที่เกิดจากไฟไหม้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ กาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 8,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมของใช้ที่จำเป็น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลครอบครัว และพม.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ และบริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด พร้อมแนะนำสิทธิต่างๆ ตามภารกิจพม.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ร่วมรับฟังการประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

ร่วมรับฟังการประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ ศปคม.จังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานภายใต้กลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานของ ศปคม.จังหวัด ภายใต้ภารกิจคุ้มครองช่วยเหลือ และบทบาทหน้าที่ของ จนท.ศปคม.จว. ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี น่ายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น ๑๙ A อาคารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม. ร่วมกับ อบจ.อ่างทอง มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และอพม.ในพื้นที่อำเภอป่าโมก ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ จำนวน 7 ราย ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และสามารถดำรงกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ โดยมอบรถวีลแชร์ จำนวน 6 คัน และไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา จำนวน 1 อัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่คนพิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการสามารถสู้ชีวิตต่อไปได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต้องการกลับบ้านแต่ไม่มีเงินสำหรับกลับบ้าน มอบเงินสด จำนวน 500 บาท เพื่อส่งกลับบ้านที่จังหวัดมุกดาหาร ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาย เร่ร่อน

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พมจ.อ่างทอง มอบหมาย นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาย เร่ร่อน คาดว่าจะมีแนวโน้มจะพิการ ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ไม่มีฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร เดิมพักอาศัยอยู่กับนายจ้างที่ตำบลหลักแก้ว ต่อมาตกต้นไม้ขาหัก นายจ้างทอดทิ้ง ได้รับการรักษาที่ รพ.อ่างทอง และส่งต่อมายัง รพ.วิเศษชัยชาญ ซึ่งมีกำหนดจำหน่ายออกจาก รพ.แล้ว แต่ไม่มีญาติรับไปดูแล

การช่วยเหลือ

๑. สนง.พมจ.อ่างทอง ให้คำแนะนำเรื่องการมีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ เรื่องเอกสารทางราชการ

๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการนำส่งนายแพนฯ เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามความเหมาะสม ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับทีม One Home พม. จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข รวมทั้งส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วม รับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

จังหวัดอ่างทอง โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอแสวงหา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

– การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ

– ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานสรุปแผน/โครงการพัฒนาตำบล

– และนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมมอบเงิน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และพันธุ์ปลา ดังนี้

1) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 20 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ราย

2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และทุนตั้งต้นประกอบอาชีพ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท อีกทั้ง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง มอบชุดพันธ์ุปลาให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำในพื้นที่ และได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ปลูกต้นไม้ จำนวน 6 ต้น โดย ณ บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

จากนั้น นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยส่วนราชการ เยี่ยมชมบูธบริการประชาชนจากส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาบริการประชาชน

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของ พม. ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในบูธ

สำหรับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะเป็นสะพานเชื่อมบริการให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึง และถือเป็นการสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานได้ทราบอีกทางหนึ่ง เพื่อนำสู่การหาแนวทางแก้ไข พัฒนา นำสู่สังคมดี คนมีคุณภาพ ที่จะเป็นรากฐานของการสร้างให้ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ตามโครงการ “โมบายขยายสิทธิ ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง แพทย์หญิงรัชนีกร พรหมเมศร์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ รพ.สต. อพม. อสม. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และครอบครัวไม่สามารถพาคนพิการไปประเมินสภาพความพิการที่โรงพยาบาลได้ เพื่อนำไปประกอบการยื่นลงทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วยผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการในพื้นที่ตำบลบางพลับ จำนวน 1 ราย ตำบลโคกพุทรา จำนวน 1 ราย ตำบลคำหยาด จำนวน 1 ราย ตำบลหนองแม่ไก่ จำนวน 2 ราย ตำบลบางเจ้าฉ่า จำนวน 1 ราย และตำบลองครักษ์ จำนวน 3 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง แพทย์หญิงรัชนีกร พรหมเมศร์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความยากลำบากของผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปรับการตรวจประเมินสภาพความพิการที่โรงพยาบาลได้ ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยติดเตียงในวันนี้ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และมีความสุข โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อม และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคมนำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด มูลค่า 5,000 บาท แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น และมอบโถส้วม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,500 บาท แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบ้านพราน โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เพื่อนำไปบูรณาการดำเนินงานเปลี่ยนโถส้วมใหม่ให้แก่กลุ่มเปราะบาง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

โดยมีมติเห็นชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

– เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 26 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

– เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 46 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

– เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 62 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

– เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 11 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

2.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง

– เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 24 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

– เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

– เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ้น 180 ราย เป็นเงิน 504,000 บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ขอขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร สนับสนุนโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด มูลค่า 7,500 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 30 ชุด มูลค่ากว่า 20,000 บาท แก่นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ/คนพิการ กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนในศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

ในการนี้ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ ที่เมตตาสนับสนุนและช่วยเหลืองานของพม. และประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆที่ควรได้รับ โดยนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ได้พาคนพิการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อออกใบประเมินสภาพความพิการ ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกจากแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ได้ทำการออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิต่างๆที่ควรได้รับตามกฎหมาย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 152,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย ให้ผู้สูงอายุนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ ต่อยอดอาชีพให้สามารถหาเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565 พมจ.อ่างทอง มอบหมาย นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน แก่คนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ และตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 8 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่เข้าหลักเกณฑ์ และนำเสนอรายชื่อในคณะทำงานพิจารณาวาระคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมประเมินบ้านกลุ่มเปราะบาง

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการและนายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม ร่วมกับนางบุณยนุช พิมพ์เถื่อน ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ดำพัฒนา เยี่ยมประเมินบ้านกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับงบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 8 หลัง ในพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เบื้องต้นพม.อ่างทองได้ประเมินสภาพบ้าน พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการ “ฟาร์มหมูปันน้ำใจสู่ชุมชนไผ่ดำพัฒนา”

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลไผ่ดําพัฒนา โดยนายสำรวย ฉิมฉวี ร่วมกับบริษัท ไผ่สิงห์ทอง จำกัด โดยคุณไพโรจน์ พวงศิริ และคุณกิตติพงศ์ พวงศิริ จัดโครงการ”ฟาร์มหมูปันน้ำใจสู่ชุมชนไผ่ดำพัฒนา” โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง ไข่ไก่ จำนวน 1,000 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 1,000 แพ็ค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมไอศกรีม แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวันอุทิศสิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง เงิกว่า 140 คน พร้อมมอบเงินแก่เด็กนักเรียนคนละ 100 บาท และมอบเงินให้คุณครู จำนวน 16 คน คนละ 200 บาท

ในการนี้นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมพูดให้กำลังผู้ประสบอุทกภัยที่มารอรับถุงยังชีพ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลไผ่ดําพัฒนา โดยนายสำรวย ฉิมฉวี และนายสำรวย ฉิมฉวี ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ให้แก่พม.อ่างทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามภารกิจของพม. ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดไชโยวรวิหาร พร้อมด้วย พม.อ่างทอง ร่วมจัดพิธีฌาปนกิจศพหนูน้อยวัย 11 เดือน พิการทางการสื่อความหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดไชโยวรวิหาร โดยพระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าคณะอำเภอสามโก้

เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระครูวิบูลย์สังฆกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะตำบลไชโย พร้อมด้วย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ปลัดอาวุโสอำเภอไชโย นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย ร่วมจัดพิธีกรรมทางศาสนา แก่หนูน้อยวัย 11 เดือน พิการทางการสื่อความหมาย ไม่มีใบหูทั้งสองข้าง มีร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่แรกเกิด ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริวุฒิกิจฯ และพระครูวิบูลย์สังฆกิจฯ เมตตาอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา และได้รับความเมตตาสนับสนุนเงินในการจัดการศพ รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท จากผู้มีจิตเมตตา ซึ่งประกอบด้วยคุณจิตรภักดี บุญนิตย์ (ห้องเย็นเพชรบูรณ์) จำนวน 10,000 บาท โดยการประสานงานของนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง จำนวน 5,000 บาท นางอโนชา สุวรรณภาพ คลังจังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอไชโย จำนวน 1,000 บาท นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย จำนวน 1,000 บาท และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศพอีก จำนวน 3,000 บาท

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบท่านพระคุณพระครูสิริวุฒิกิจฯ และท่านพระครูวิบูลย์สังฆกิจฯ ที่ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์สถานที่ และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา และฌาปนกิจศพในวันนี้ กราบขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้เมตตาหนูน้อย มอบเงินค่าจัดการศพกว่า 20,000 บาท ในครั้งนี้ ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต ขอให้ดวงวิญญาณของหนูน้อยไปสู่สุขคติสงบสู่สัมปรายภพ ด้วยค่ะ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน 2565 เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๐๐ น. นางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายจำเนียร ชวลิต ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนแนวทางการทำงาน ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:สอบข้อเท็จจริงเด็กในครอบครัว พ่อ แม่ เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายปฏิภาณ ศรีวิสุทธิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายยุทธนา เกตุหอม พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเด็กในครอบครัว พ่อ แม่ เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่น จากการสำรวจข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๘ ราย ในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย.2565 พมจ.อ่างทอง มอบหมาย นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน แก่คนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง ตำบลสี่ร้อย และตำบลคลองขนาก รวมทั้งสิ้น 15 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกคพิการที่เข้าหลักเกณฑ์ และนำเสนอรายชื่อในคณะทำงานพิจารณาวาระคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นผู้ได้รับผลจากอุทกภัย มีรายได้ไม่เพียงพอ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนโดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) โดยพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ บริษัท เล้งเฮง อกรีฟู้ดส์ จำกัด พร้อมแนะนำสิทธิต่างๆตามภารกิจพม. และเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัวเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ต่อไป ณ ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ชุดเครื่องนอน และเงินสงเคราะห์เบื้องต้นรายละ 1,000 บาท เแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอสามโก้ จำนวน 10 ราย ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง พิจารณาช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 4 ครอบครัว และพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย และประสานพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ขอรับการสนับสนุนพัดลม จำนวน 1 ตัว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:อบรม “หลักสูตรการป้องกันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา” และ “หลักสูตรการป้องกันภัยทางออนไลน์สำหรับเด็ก”

พม.อ่างทอง ร่วมอบรม “หลักสูตรการป้องกันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา” และ “หลักสูตรการป้องกันภัยทางออนไลน์สำหรับเด็ก”

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางนารี ฉ่ำกระมล เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรการป้องกันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา” และ “หลักสูตรการป้องกันภัยทางออนไลน์สำหรับเด็ก” ผ่านระบบ Google meet ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นผู้สูงอายุร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับญาติ ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ สุขภาพไม่แข็งแรง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด สนับสนุนโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) โดยพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ พร้อมแนะนำสิทธิต่างๆตามภารกิจพม. และเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัวเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ต่อไป ณ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประเมินผลกระทบและพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม และและนายสถลัชนันท์ เสนีย์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว (บ่อแร่) ลงพื้นที่ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อประเมินผลกระทบและพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัย จำนวน 22 ครัวเรือนโดยจะนำข้อมูลเข้าประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 14 ครัวเรือน ตามระเบียบ พม. ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

วันจันทร์ที่ 14 พ.ย.2565 พมจ.อ่างทอง มอบหมาย นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2566 ในพื้นที่อำเภอสามโก้ จำนวน 7 ราย และอำเภอแสวงหา จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่เข้าหลักเกณฑ์ และนำเสนอรายชื่อในคณะทำงานพิจารณาวาระคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคำ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นผู้สูงอายุไม่มีรายได้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค walk in เข้ามาขอความช่วยเหลือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นผู้สูงอายุป่วยโรคพาร์กินสัน และมีแนวโน้มจะพิการ นำตัวไปพบแพทย์ เพื่อลงความเห็นว่ามีความพิการ และออกเอกสารรับรองความพิการโดยเมื่อได้รับเอกสารรับรองความพิการแล้ว ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทองจะดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2565 พิจารณาโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีและครอบครัว จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 100,000 บาท โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง และผู้แทนหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤจิกายน ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงบดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบแผนงบดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมประเมินบ้านกลุ่มเปราะบาง

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลโคกพุทรา และนางประไพ อยู่เจียม ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลโคกพุทรา (อพม.) เยี่ยมประเมินบ้านกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับงบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 8 หลัง ในพื้นที่ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เบื้องต้นพม.อ่างทองได้ประเมินสภาพบ้าน พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

พม.อ่างทอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลบุตรสาว 2 คน มีอาชีพรับจ้าง ขาดแคลนของใช้ที่จำเป็น มอบนม 2 ลัง หน้ากากอนามัย 1 กล่อง ข้าวสาร 1 ถุง น้ำดื่ม 1 แพ็ค หม้อหุงข้าว 1 ใบ พร้อมแนะนำสิทธิต่างๆตามภารกิจพม. และเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัวเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบนมผงสำหรับเด็ก

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนายศุภพิชญ์ รักซ้อน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ต้องดูแลผู้สูงอายุ และเด็กพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค และนมสำหรับเด็ก

โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทองออกบัตรประจำตัวคนพิการให้แก่เด็ก และพม.อ่างทอง นมผงสำหรับเด็กเอส-26 จำนวน 2 กล่อง มูลค่า 3,300 บาท สนับสนุนโดยคุณจิตรภักดี บุญนิตย์ (ห้องเย็นเพชรบูรณ์) ประสานงานโดย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอ่างทองให้ดียิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 312 ชุด ณ วัดจำปาหล่อ (โดมอเนกประสงค์) หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผู้ประสบภัยตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 116 ชุด ณ วัดสามประชุม หมู่ที่ 3 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และผู้ประสบอุทกภัยตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 182 ชุด ณ วัดท่าตลาด หมู่ที่ 3

ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมมอบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสุวารี โลมะบรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting และFacebook Live ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรมดอกบัวคู่แบ่งปันน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ รองประธานศาลฎีกา นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองวัว โดยนายระวีพงศ์ วีระพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ในพื้นที่ ร่วมกับ ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกลุ่ม บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด จัดกิจกรรมดอกบัวคู่แบ่งปันน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม จำนวน 584 ชุด พร้อมมอบเงินแก่ผู้ที่มารับเครื่องอุปโภคบริโภค รายละ 300 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและครอบครัว

ทั้งนี้ พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร พร้อมด้วย พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีมครัวจากตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จัดครัวประกอบก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองวัว จำนวน 1,000 ชาม มูลค่า 30,000 บาท แก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยที่มารับเครื่องอุปโภคบริโภค และผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากพระครูสุทธิกิจจาทรฯ ตามโครงการมอบกำลังใจให้คนอ่างทอง “พระไม่ทิ้งโยม” นอกจากนี้ วัดป่าไร่กระเตอ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจณบุรี ได้ร่วมสนับสนุนอาหารกล่อง พร้อมขนม และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด แก่ประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และการเคหะแห่งชาติ จัดประชุมโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม

ซึ่งในที่ประชุมผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ส่งมอบรายงานผลการศึกษาตามโครงการฯ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ทอดผ้าป่าวัดอ่างทองวรวิหาร

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี

ซึ่งในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ จังหวัดอ่างทองมีพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 881,600 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ตรวจสารเสพติดในหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง และนางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง นำทีมเจ้าหน้าที่ One Home อ่างทอง จำนวน 62 คน ตรวจสารเสพติดในร่างกาย เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของบุคลากรในองค์กร พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง #ซึ่งจากผลตรวจ #ไม่พบเจ้าหน้าที่มีสารเสพติดในร่างกาย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พิธีทอดกฐิน วัดพัฒนา

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง ร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมถวายเงินกฐิน จำนวน 8,629 บาท พร้อมเลี้ยงขนมหวาน จำนวน 300 ถ้วย มูลค่า 3,000 บาท แก่ผู้ที่มาร่วมพิธี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial