ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

พมจ. ร่วม ประชุม เชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พมจ.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายนันทชัย บุญนิฉันท์ นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวนวพร ศรีนุ้ย เจ้าพนักงาน พัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ ระหว่าง วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมอาคารธัญวิชญ์ สถาบันพระประชาบดี โดยมี นายธนชัย อาจหาญ เลขานุการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเปราะบาง TPMAP และกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระดับครัวเรือน โดยใช้สมุดพกครอบครัว เป็นเครื่องมือ และแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็น ทั้งนี้ นางอภิญญา ชมพูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ให้เกียรติ กล่าวให้กำลังใจ และปิดการประชุมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: