พมจ.อ่างทอง ร่วมการประชุม ออกแบบพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน

พมจ.อ่างทอง ร่วมประชุม ออกแบบพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน

พม.อ่างทอง ร่วมประชุม ออกแบบพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคกลาง

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วม ประชุมออกแบบพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคกลาง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้องบึงพระราม ชั้น 1 โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการเปิดเวทีเสวนาเรื่องการออกแบบฟื้นฟู และพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับกลุ่มจังหวัด และเวทีอบรมฟื้นฟูและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนรายจังหวัด พร้อมแบ่ง
กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์กองทุนสวัสดิการชุมชนที่หยุดดำเนินการ เพื่อออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: