มอบทุนการศึกษา ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนกลุ่มเปราะบาง

พม.อ่างทอง มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนกลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนตาม โครงการ “บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และเด็กที่อยู่ในการดูแลของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อำเภอเมืองอ่างทอง ได้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 37,000 บาท และ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดต้นสน จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 19,000 พื้นที่ อำเภอป่าโมก เด็กนักเรียนโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 25,000 บาท ต่อมา เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ อำเภอโพธิ์ทอง มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางช้าย จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 24,000 บาท และเด็กนักเรียนโรงเรียนสุวรรณราชหงส์ จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 13,000 บาท โดยมี นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบฯ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้ ได้ให้กำลังใจ พร้อมคำแนะนำหลักการใช้ชีวิต แนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจ พม. แก่นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีในการนี้

นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ และคณะครูทุกท่าน เป็นอย่างสูง ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เด็กที่อยู่ในการดูแลของผู้สูงอายุ และมีปัญหาในเรื่องของทุนการศึกษา กรุณาสำรวจ และส่งรายชื่อเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งถือเป็นการมอบโอกาสให้เด็กได้มีกำลังใจในการสู้ชีวิต เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อม และยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม “นำสู่สังคมดี คนมีคุณภาพต่อไป” ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: